У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20,  52/21 и 62/23), чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 32/19)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД У

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

 ГРОБЉА У БОРУ

(у даљем тексту: План)

  1. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ОДРЖАЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 30. АВГУСТА ДО 13. СЕПТЕМБРА 2023. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА.

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова у управној згради Града Бора, ул. Моше Пијаде 3, у Бору.

  Јавна презентација Плана биће одржана у понедељак 4. септембра 2023. године са почетком у 15:30 часова у управној згради Града Бора, ул. Моше Пијаде број 3, у Бору.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрте Плана који је изложен на јавни увид могу доставити у писаној форми Градској управи града Бора преко писарнице или путем поште, у току трајања јавног увида, закључно са 13. септембром 2023. године, до 15 часова.

  1. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ на којој ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида одржаће се по завршетку јавног увида, и то

у понедељак 18. септембра 2023. године, са почетком у 15:30 часова у згради Градске ураве града Бора, ул. Моше Пијаде број 3, у Бору

Јавној седници присуствоваће представници обрађивача плана – Института за архитектуру и урбанизам Србије, представници Комисије за планове града Бора и представници града Бора. На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА биће достављени Градској управи града Бора како би сви заинтересовани могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на нацрт Плана.

 

Документација