На основу члана 108. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21) Комисија за урбану комасацију града Бора, на седници одржаној 27. маја 2022. године, донела је

 

 

О Д Л У К У

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ УВИДА У ПРОЈЕКАТ УРБАНЕ КОМАСАЦИЈЕ НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ

НА ДЕЛУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА

БОР  – ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА СА ВЕЋИМ ОКУЋНИЦАМА

У ПРОСТОРНОЈ ЦЕЛИНИ 6

 

 

 

Члан 1.

Организује се јавни увид у Пројекат урбане комасације израђен од стране Урбим доо Београд, у трајању од 30 дана, почев од 02.06.2022. године до 01.07.2022. године.

            Пројекат урбане комасације биће јавно изложен у холу Градске управе Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3 сваког радног дана у периоду од 07:00 до 15:00 ч.

Члан 2.

            Странке у поступку комасације имају право приговора на предложена решења из Пројекта урбане комасације у року од 30 дана од дана истека рока за јавни увид.

Члан 3.

                Ову одлуку објавити на интернет сајту града Бора и на огласној табли Градске управе Бор.

 Број: 06-81/2022-I

У Бору, 27. маја 2022. године                     

  КОМИСИЈА ЗА УРБАНУ КОМАСАЦИЈУ ГРАДА БОРА        

 

                                                                                                              

                                                                                    Председник Комисије,

 

                                                                                       Милена Пејчић,

                                                                                         дипл.правник

 

ЈАВНИ ПОЗИВ-УРБАНА КОМАСАЦИЈА ГРАДА БОРА