Градска управа Бор  – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 52/21)

оглашавају

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу мешовитог вода 110 kV од ТС „Бор 2“ до ТС „Соларина“ на територији града Бора

 

Инвеститор: „СОЛАРИНА“ доо из Београда, ул. Масарикова бр. 5, МБ 21481637, ПИБ 111434115.

Обрађивач: „ПРОЈЕКТУРА“ доо из Београда, ул. Живојина Жујовића бр. 24, МБ 20657715, ПИБ 106675570

Јавна презентација почиње дана 04.10.2022. године и трајаће до 12.10.2022. године. Урбанистички пројекат биће јавно објављен на сајту Града Бора и изложен у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, ул. Николе Пашића бр. 4, IV спрат, канцеларија 6, сваког радног дана од 8 до 15 часова. Лице задужено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Драган Јеленковић, дипл. п.п.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекaт, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа, путем поште, као и електронским путем слањем и-мејла на адресу marija.velkova@bor.rs, закључно са 12.10.2022. године.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР
број: 350-197/2022-III/05

 

ПРЕУЗМИТЕ:

Оглас - Јавна презентација

Идејно решење

УП за изградњу мешовитог вода 110 kV TЦ Бор2 - ТЦ Соларина са ИДР-ом