У складу са чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма одјавног интереса које реализују удружења (,,Службени гласник РС“, бр. 16/2018), чланом 8. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава из буџета града Бора за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (,,Сл. лист града Бора“, бр. 4/2020), Одлуком о буџету града Бора за 2024. год. (,,Сл. лист града Бора“, бр. 46/2023) и Годишњим планом јавних конкурса за 2024. годину Начелник Градске управе Бор, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса за град Бор које реализују удружења
за 2024. годину

1. ЈАВНИ ИНТЕРЕС

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за град Бор које реализују удружења из следећих области:

1. одрживи развој и развој хуманитарних програма;

2. социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита лица са инвалидитетом и друштвена брига о старим особама, друштвена брига о деци и младима,

3. заштита и промовисање људских и мањинских права и

4. заштита животне средине.

5. образовање, стручно усавршавање, наука, информисање и развој међународне сарадње,

2. УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу може да учествује удружење:

1. које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011и 44/2018.) и које има седиште на територији града Бора;

2. чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се програм реализује;

3. које је директно одговорно за припрему и извођење програма и

4. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

3. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Укупни износ средстава планираних за финансирање/суфинансирање програма удружења је 10.000.000,00 РСД, тј.према областима:

1. одрживи развој и развој хуманитарних програма – укупно за област 1.000.000,00 РСД;

2. социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита лица са инвалидитетом и друштвена брига о старим особама, друштвена брига о деци и младима -укупно за област 4.000.000,00 РСД;

3. заштита и промовисање људских и мањинских права-укупно за област 1.500.000,00 РСД и

4. заштита животне средине -укупно за област 2.000.000,00 РСД.

5. образовање, стручно усавршавање, наука, информисање и развој међународне сарадње -укупно за област 1.500.000,00 РСД;

4. ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће се трајати најдуже до 31.12.2024. године.

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Града врши се применом следећих критеријума:

1. 35 бодова за референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;

2. 35 бодова за циљеве који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;

3. 20 бодова за суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;

4. 10 бодова за законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства из буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

6. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КО ЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

1.  Попуњен образац пријаве са прилозима (Образац пријаве програма/пројекта и Образац буџета програма/пројекта) – 3 штампана примерка

2. Доказ о ликвидности удружења, односно извештај о завршном рачуну за претходну годину уколико конкурише за износе преко 500.000 динара;

3. Статут удружења уколико на сајту Агенције за привредне регистре није објављен;

4. Програм рада удружења за 2024. годину и Одлуку надлежног органа удружења о усвајању истог (фотокопија);

5. Одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта или програма којим се конкурише за средства буџета (фотокопија);

6. Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује (фотокопија);

7. Потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује (фотокопије).

7. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверен и одштампан Образац пријаве и електронска верзија конкурсне документације са пратећом обавезном конкурсном документацијом, се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс за доделу средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса за град Бор које реализују удружења – не отварати” и истакнутим називом подносиоца пројекта и области за коју се конкурише, доставља путем поште или на писарници Градске управе Бор.

Пријава се шаље поштом на адресу: Градска управа Бор, Ул. Моше Пијаде бр.З, 19210 Бор.

Овај конкурс биће објављен на огласној табли Градске Управе Бор, интернет страници Града Бора и порталу Е-управе.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице Града Бора у делу Конкурси и портала е-Управа.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 030/423255 лок 160.

8. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

1. Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

2. Листа вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката, коју утврђује комисија, биће објављена на званичној интернет страници Града Бора, на Порталу е- Управа и на огласној табли Градске управе Бор, у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.

3. Одлука о избору програма/пројеката којима се из буџета Града Бора додељују средства биће објављена у року од пет дана од дана доношења.

4. Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.

5. Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

6. Удружења која на основу Извештаја Одељења за финансије нису оправдала средства по предходним конкурсима, не разматрају се.

ОГРАНИЧЕЊА: Средства нису предвиђена за донације, алкохолна пића, цигарете и дуванске производе, казне, трошкове кампања и промоција за стицање јавних фунција, трошкове комуналних услуга, трошкове закупа пословног простора, трошкове електричне енергије, трошкове телекомуникационих услуга.

​ПРИЛОЗИ

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊА 2024.година

Решење о формирању комисије за удружења 2024.годину

Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање и суфинисирање програма и пројеката од јавног интереса за град Бор које реализују удружења за 2024. годину

Решење о формирању комисије

Образац-1.-Пријава-програма пројекта за 2024. годину

Образац-2.-Буџет-програма-пројекта за 2024. годину

Решење о поништењу Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса за града Бор