Градска управа Бор  – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 52/21)

оглашавају

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

  Урбанистичког пројекта за потребе реконструкције и доградње постојења за разлагање ваздуха на фракције АСУ Бор, на КП бр. 800/2 КО Бор 1 у Бору.

Инвеститор: „MESSER Tehnogas“ад Београд, ул. Бањички пут бр. 62, МБ 07011458, ПИБ 100002942.

Обрађивач: ПР Биро за инжењеринг тим – АГМ Смедерево, Игор Шошкић предузетник, ул. Димитрија Давидовића бр. 8, МБ 62985500, ПИБ 107779874.

Јавна презентација почиње дана 29.12.2021. године и трајаће до 05.01.2022. године. Урбанистички пројекат биће јавно објављен на сајту Града Бора и изложен у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, ул. Николе Пашића бр. 14, IV спрат, сваког радног дана од 8 до 15 часова. Лице задужено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Драган Јеленковић, дипл. п.п.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекaт, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа, путем поште, као и електронским путем слањем и-мејла на адресу marija.velkova@bor.rs, закључно са 05.01.2022. године.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,

КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР

број: 350-210/2021-III/05

ПРЕУЗМИТЕ:

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТ

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 1

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 2

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 3