Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

ГРАД БОР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА

            У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, , 31/19 , 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 39.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19)

о г л а ш а в а

        И З Л А Г А Њ Е   Н А   Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНТЕРНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ

ЗА ДП IБ-37 И ДП IIА 166

 

Одлука о изради плана детаљне регулације интерне обилазнице за ДП IБ-37 и ДП IIА 166, објављена је у „Службеном листу града Бора”, број 44/22.

Рани јавни увид одржаће се у трајању ОД 14. СЕПТЕМБРА ДО 28. СЕПТЕМБРА 2023. године. Материјал за рани јавни увид доступан је на интернет страници града Бора (www.bor.rs).

Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, као носилац израде предметног плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Градској управи Бор – Одељењу за урбанизам грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Моше Пијаде 3, 19210 Бор, у току трајања раног јавног увида, закључно са 28. септембром 2023. године. Примедбе, предлози и сугестије могу се доставити преко писарнице Градске упаве града Бора, путем препоручене поште или путем електронске поште на адресу: dragana.nikolic@bor.rs.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног плана могу утицати на планска решења

ПРЕУЗЕТИ:

ОГЛАС РЈУ обилазница

План детаљне регулације интерне обилазнице за ДП IБ-37 и ДП IIА-166

План детаљне регулације интерне обилазнице за ДП IБ-37 и ДП IIА 166 елаборат за рани јавни увид – графички приказ