Odeljenje vrši poslove poslove koji se odnose na: pripremu, donošenje, evidentiranje i čuvanje planskih dokumenata i urbanističkih planova; izdavanje potvrde o usklađenosti urbanističkog projekta sa urbanističkim planom; izdavanje informacije o lokaciji i lokacijske dozvole; pripremu planova za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama; u građevinskoj oblasti vrši poslove koji se odnose na izdavanje odobrenja za gradnju, prijavu početka gradnje, pribavljanja potrebne saglasnosti, mišljenja i rešenja u ime i za račun investitora o njegovom trošku i obezbeđenje tehničkog pregleda i izdavanje upotrebne dozvole; redlaganje nacrta akata koje donose organi grada iz imovinsko-pravne oblasti, oblasti urbanizma, građevinarstva i komunalno-stambene oblasti; neposredno sprovođenje propisa Skupštine Grada u ovim oblastima; donošenje rešenja o rušenju objekata po zahtevu stranke; izdavanje rešenja za raskopavanje ulica, Odeljenje; određivanje javnog građevinskog zemljišta, davanje u zakup građevinskog zemljišta i prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta; zaštitu, očuvanje i evidenciju nepokretnosti grada u skladu sa važećim propisima; upravljanje, korišćenje i raspolaganje nepokretnostima grada; sprovođenje postupka eksproprijacije i komasacije; promet zemljišta i zgrada i druge imovinsko-pravne poverene poslove; prodaju stanova, obezbeđivanje stanova za potrebe organa grada, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i odlukama; pripremu nacrte propisa iz svoje oblasti; odnose sa skupštinom stanara i poslove iz stambene oblasti iz izvornog delokruga grada; sprovođenje upravnog postupka za iseljenje bespravno usljenih lica iz stambenog i poslovnog prostora. Odeljenje vrši i poslove državne uprave koje Republika poveri gradu. Pruža stručnu pomoć strankama u
ostvarivanju prava pred Gradskom upravom – iz delokruga rada Odeljenja. Vrši i druge poslove koje mu naloži načelnik Gradske uprave u okviru svog delokruga rada.

Načelnik: Dragan Jelenković, diplomirani prostorni planer

tel: 030 423 475

mejl: urbanizam@bor.rs; dragan.jelenkovic@bor.rs

English EN Serbian SR
Promeni veličinu fonta
Kontrast