Градско веће је орган који усклађује остваривање функције Градоначелника и Скупштине града и врши контролно-надзорну функцију над радом градске управе.

Градско веће бира Скупштина града на предлог Градоначелника, на период од четири године и оно утврђује предлог одлуке о буџету града, врши надзор над радом градске управе, поништава или укида акте градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси скупштина града, решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга града.

Градско веће Бор броји 9 чланова, њиме председава Градоначелник Бора Александар Миликић.

Чланови Градског већа и њихова задужења:

  1. Љубиша Репеђић, за област пољопривреде и руралног развоја;
  2. Данијел Алексић, за област ванредне ситуације, цивилна заштита, заштита животне средине и саобраћај;
  3. Добрица Ђурић, за област друштвене бриге о деци, популациона политика и родна равноправност;
  4. Тамара Пауновић, за област образовања, верске заједнице и заштита права националних мањина;
  5. Милена Станојковић Кожовић, за област културе и информисања;
  6. Игор Јанковић, за област спорта, туризма и невладине организације;
  7. Срећко Здравковић, за област омладине, управљање пројектима и локално-економски развој
  8. Јелена Ристић, за област социјалне заштите и помоћ осетљивим групама.
  9. Бобан Јаношевић, за област месне заједнице и локални путеви;

Контакт: Градско веће
Град Бор, Мошe Пијаде 3, 19210 Бор
тел: 030/427-313
е-mail: vece@bor.rs

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст