Одељење за планирање и развој обавља послове који се односе на: израду нацрта планова развоја града; израду нацрта средњорочних и годишњих планова уређења грађевинског земљишта; израду нацрта програма отуђења и давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини; на припрему елабората о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта; утврђивање и обрачунавање износа доприноса за уређење грађевинског земљишта; доставу документације и изјашњења у вези са принудном наплатом пореског дуга по основу дуга за накнаду за коришћење грађевинског земљишта и доприноса за уређење грађевинског земљишта; израду предмера и предрачуна за планирање потреба органа Града, индиректних корисника и за потребе спровођења јавних набавки; праћење спровођења уговора закључених по Закону о јавним набавкама од стране органа Града и других индиректних корисника; учествовање у контроли спровођења уговора о поверавању обављања комуналних делатности; вршење стручног надзора за потребе органа Града и других индиректних корисника; учествовање у спровођењу јавних набавки; учествовање у изради стретегија и стратешких планова Града; учествовање у изради пројеката којима се подстиче економски развој; израду и имплементацију стратешких докумената; припрему и имплементацију пројеката за одабране приоритете града; успостављање система спремности пројектне документације; активности на јачању капацитета локалних актера који се баве развојним питањима; друге активности ради промоције града и привлачења инвестиција. Врши и друге послове које му наложи начелник Градске управе у оквиру свог делокруга рада.

Начелник: Небојша Јаношевић, дипломирани инжењер машинства

тел: 030 425 874, 030 423 475

мејл: nebojsa.janosevic@bor.rs