Градска управа Бор  – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове на основу члана 45а. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20) и члана 37. Правилника о саджини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  („Сл. гласник РС“, број 32/19)

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

 

  1. Плана детаљне регулације подручја ветроелектране „Снага Истока“ на територији Града Бора.

           Инвеститор: „Снага Истока“ Д.О.О. Ђуревац 68, Блаце.     

           Обрађивач: „Ивекс Плус“ Д.О.О. Бабушница, Живојина Николића Брке 30.

  1. Рани јавни увид одржаће се у периоду од 26.06.2023. године до 10.07.2023. године. Материјал за рани јавни увид доступан је на интернет страници града Бора (www.bor.rs)
  2. Градска управа Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности (физичких и правних лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој предметног подручја као и самим ефектима планирања.
  3. 4. Заинтересована лица могу у току трајања раног јавног увида да изврше увид у предлог Плана детаљне регулације подручја ветроелектране „Снага Истока“, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа, путем поште као и електронским путем слањем и – мејла на интернет адресу jelenkovic@bor.rs  закључно са 10.07.2023. године.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ,

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНИ УВИД