Градска управа Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове на основу члана 45а. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20) и члана 37. Правилника о саджини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 32/19)

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

1. Измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Бор.

Инвеститор: Град Бор, Моше Пијаде бр. 3 Бор.

Обрађивач: Група понуђача: „План Урбан“ Д.О.О. Нишка Бања, Булевар

Цара Константина 103, „Југинус“ Д.О.О. Београд, улица Андрићев венац бр.

2/2 Београд.

2. Рани јавни увид одржаће се у периоду од 23.06.2021. године до 07.07.2021. године у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове Градске управе Бор, улица Николе Пашића бр. 14, IV спрат.

3. Заинтересована лица могу током раног јавног увида да изврше увид у предлог измена и допуна Плана генералне регулације градског насеља Бор, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа, путем поште као и електронским путем слањем и – мејла на интернет адресу dragan.jelenkovic@bor.rs закључно са 07.07.2021. године.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ,

ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ПРЕУЗМИТЕ:

Текст огласа

1 Текстуални део РЈУ

2 Графика

3 Документација