На основу члана 20.став 1 .алинеја 5. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интерси грађана у области спорта у граду Бору („Службени лист града Бора “ , бр. 1/21 и 42/21) у вези са упућеним Јавним обавештењем спортским организацијама на територији града Бора за подношење годишњих програма за 2023.годину бр.401-353/2022-III-01 од 05.05.2022 године ,а у складу са записником бр. 06-98/2022-II oд 08.07.2022 године Комисије за оцену програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Бору, начелник Градске Управе града Бора, доноси

ПРЕЛИМИНИРАНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ

ПРЕУЗМИТЕ:

ПРЕЛИМИНИРАНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ