Јавни увид у План детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ на територији града Бора

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БОР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23), чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 32/19)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД У

План детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ на територији града Бора (у даљем тексту: План)

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ОДРЖАЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 11. ЈУЛА ДО 09. АВГУСТА 2024. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА.

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова у управној згради Града Бора, ул. Моше Пијаде 3, у Бору. Нацрт плана биће доступан током трајања јавног увида и на интернет страници града Бора.

Јавна презентација Плана биће одржана у среду 24. јула 2024. године са почетком у 15:30 часова у управној згради Града Бора, ул. Моше Пијаде број 3, у Бору.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Плана који је изложен на јавни увид могу доставити у писаној форми Градској управи града Бора преко писарнице или путем поште, у току трајања јавног увида, закључно са 09. августом 2024. године, до 15 часова.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ на којој ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида одржаће се по завршетку јавног увида, и то

у четвртак 15. августа 2024. године, са почетком у 15:30 часова у згради Градске ураве града Бора, ул. Моше Пијаде број 3, у Бору

Јавној седници присуствоваће представници обрађивача плана – Архиплан ДОО из Аранђеловца, представници Комисије за планове града Бора и представници града Бора. На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица која су поднела примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА биће достављени Градској управи града Бора како би сви заинтересовани могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на нацрт Плана.

ПРЕУЗМИТЕ:

Текст огласа

План детаљне регулације

КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ЕДУКАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2024. годину („Службени лист Града Бора”, број 9/2024) и Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину (”Службени лист града Бора“ број 46/2023), Градска управа града Бора расписује једанаести јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2024. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:

Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде — субвенционисање едукација из области пољопривреде у укупном износу до 300.000 динара, а максималан износ субвенције по кориснику до 100.000 динара, односно до 40.000 динара по предавању, тј. до 100 % од вредности инвестиције.

Услови конкурса

Прихватљиви корисник треба да испуни следеће услове:

 • да је Удружење регистровано у складу са законом којим се региструју удружења,
 • да Удружење има седиште на територији града Бора,
 • да Удружење у свом Статуту има циљеве који се односе на пољопривредну производњу,
 • да је Удружење испунило уговорне обавезе из раније спроведених конкурса (претходних година) по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја,
 • да Удружење не користи средства из другог јавног фонда за исту намену, тј. за субвенционисање истих предавања.

Начин конкурисања

Конкурисање за субвенционисање едукација врши се подношењем захтева на писарници Градске управе града Бора, у затвореној коверти, са назнаком „Одељењу за привреду и друштвене делатности, за конкурс — едукације, не отварати”, пре одржавања едукација, при чему се подноси следећа документација:

 • попуњена пријава на прописаном обрасцу (образац се може преузети на писарници Градске управе града Бора или са званичне интернет странице/сајта града Бора),
 • решење о упису у привредни регистар (фотокопија; прибавља се од Агенције за привредне регистре)
 • спецификација трошкова предавања/едукације,
 • статут и усвојен план активности за текућу годину (уколико је удружење претходних година конкурисало за средства по Програму подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја код Градске управе града Бора и није мењало статут, исти није потребно приложити, већ само план активности за текућу годину)
 • оверен списак чланова удружења
 • опис предавања/едукације (тема, име и звање предавача, место одржавања, термин одржавања-оквирно, нпр. између 22. и 28. октобра 2024. године). Уколико је предвиђено више предавања, дати опис за свако појединачно.

НАПОМЕНА: предавања могу вршити само квалификована лица, нпр. са научним или стручним звањима из области пољопривреде и других релевантних области, регистровани предавачи СПОС-а и сл.

 • фотокопија картице жиро рачуна удружења или други доказ о отварању жиро рачуна удружења.

ПРЕУЗМТЕ:

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

КОНКУРС

КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА СВИЊА

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2024. годищ („Службени лист Града Бора“, број 9/2024) и Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину жбени лист града Бора“, број 46/2023), Градска управа града Бора расписује дванаести јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2024. ГОДИНУ

Подстиццјна средства користе се за:

куповину квалитетних приплодних грла свиња, у укупном износу до 200.000,00 динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина приплодних грла свиња, при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 80 % од вредности набављених грла, односно до 18.000 динара за купљене назимице, односно до 24.00 динара за купљене нерасте. Максимални износ субвенције по кориснику ограничен је на износ до 60.000  динара.

Прихватљиви корисници трсбају испунити следеће услове:

-корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом,

-корисник мора да буде са пребивалигптем и производњом на територији града Бора,

-у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броjy газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају).

-субвенционисаће се куповина најмање З грла свиња, и то назимица и нерастова узраста од 7 до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

-на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана регистрованог пољопривредног газдинства до 29 грла крмача или 199 грла товних свигьа,

-корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције. подстицаји, донације), односно иста инвестиција не може бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја.

-инвестиције реализоване након заклучења уговора између Градске управе града Бора и корисника субвенције сматраће се прихватљивим за подношење захтева за остваривање подстицајних средстава,

-субвенционисана грла се не могу отуђити у року од 3 године од дана куповине,

-добављач и подносилац захтева не смеју представљати повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници„ ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

У случају већег броја пријава, вршиће се бодовање и рангирање у складу са утврђеним критеријумима

Начин конкурисања

Конкурисање за субвенционисање куповине свиња врши се пре куповине приплодних грла подношењем захтева Градској управи града Бора — Одељењу за привреду и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора у затвореној коверти, са назнаком „Одељењу за привреду и друштвене делатности за конкурс – свињарство, не отварати”, у периоду од 08.07.2024. до 19.07.2024. године, радним данима, од  07:00 – 15:00 часова, при чему се подноси следећа документација:

 • попуњена пријава на прописаном обрасцу (образац се може преузети на писарници Градске управе града Бора или са званичног сајта града Бора),
 • извод из Регистра пољопривредних газдинстава-подаци о пољопривредном газдинству, из текуће године (фотокопија – прехзима се из е-Аграра).

Извод из регистра пољопривредних газдинстава -животиње, из текуће године (фотокопија, преузима се из е-Аграра).

 • извод из Регистра газдинстава-структура биљне производње, из текуће године (фолокопија. преузима се из е-Аграра),
 • предрачун (фотокопија) за куповину свиња из 2024. године (грла морају бити уматичена или испуњавати услов да буду уматичена. при чему се доказ доставља након закључења уговора са Градском управом и након нових приплодних грла) оверен од стране добављача/продавца (правно лице) или потписан од стране продавца (физичко лице којe је власник предметних свиња-носилац или члан РПГ),
 • потврда из текуће године издата од фонда за ПИО да је носилац РПГ обвезник фонда за ПИО за пољопривреднике није обавезна, али се бодује,
 • потврда из текуће године издата од фонда за ПИО да је члан РПГ обвезник фонда за ПИО за пољопривреднике – бодује се сваки члан (није обавезна али се бодује),
 • потврда из текуће године издата од НСЗ да ie носилац РПГ лице евидентирано као незапослено (није обавезна, али се бодује).
 • потврда из текуће године издата од НСЗ да је члан РПГ лице евидентирано као незапослено- бодује се сваки члан (није обавезна се бодује),
 • извод из Регистра пољоприврених газдинства – подаци о пољопривредном газдинству продавца, из 2024. године, уколико ie продавац физичко лице (фотокопија, преузима се из е-Аграра).

ПРЕУЗМТЕ:

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

КОНКУРС

КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ОПРЕМЕ ЗА МУЖУ, ХЛАЂЕЊЕ И ЧУВАЊЕ МЛЕКА

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2024. годину („„Службени лист Града Бора”, број 9/2024) и Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину, („Службени лист града Бора“, број 46/2023), Градска управа града Бора расписује десети јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ „РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2024. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:

куповину опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми у укупном износу до 200.000,00  динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина нове опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми, при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 80 % од вредности инвестиција без ПДВ-а.

Максимални износ субвенцщје по кориснику ограничен је на износ до 50,000 динара.

Субвенције ће се исплаћивати редом пристизања валидних захтева до утрошка конкурсом предвиђених средстава.

Прихватљиви корисници треба да испуне следеће услове:

-корисник треба да има регистровано полопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом,

-корисник мора да буде са пребивалиштем и производњом на територији града Бора,

-у РПГ имају пријављен сточни фонд говеда, овце или козе (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају),

-предметну инвестицију не могу отуђити најмање 5 година од датума куповине,

-право на средства овог Програма корисници могу остварити подношењем захтева Градској управи града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора, након куповине машина до утрошка средстава,

– рачун, односно плаћање, мора бити извршено у 2023. или 2024. години,

-корисник за инвестицију за k0јy подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно иста инвестиција не може бити предмет другог поступка за коришћегье подстицаја

-добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Конкурса, сматрају: носилац и чланови породичног полопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим стеленом сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

Прихватљиве инвестиције су:

– музилице и лактофризеви.

Начин конкурисања

Право на средства овог Програма корисници могу остварити подношењем захтева Градској управи града Бора — Одељењу за привреду и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора, након куповине опреме, у периоду од 08.07.2024.-19.07.2024. године, током радног времена (07:00 –  15:00 часова), при чему се подноси следећа документација:

 • попуњена приjава на прописаном обрасцу (образац се може преузети на писарници Градске управе града Бора или са званичног сајта града Бора).
 • извод из Регистра пољопривредних газдинстава-подаци о пољопривредном газдинству, из текуће године (фотокопија – преузима се из Е-Аграра).
 • извод из Регистра полопривредних газдинстава- животиње, из текуће године (фотокопија – преузима се из Е – регистра).
 • доказ о извршеном плаћању предмете инвестиције, и то:

оригинал готовински рачун и оригинал извод оверен од стране банке или

оригинал готовински рачун и оригинал уплатница или оригинал готовински рачун и оригинал фискални рачун или оригинал фискални рачун уколико исти садржи податке о купцу или оригинал фискални рачун и оригинал пратећи документ (спецификација фискалног рачуна и слично, са подацима о купцу) уколико фискални рачун не садржи податке о купцу.

Рачун, односно плаћање мора бити извршено у 2023. или 2024. години.

 • фотокопија гарантног листа предметне опреме или изјава добављача да иста не подлеже гаранцији

ПРЕУЗМТЕ:

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

КОНКУРС

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА БОРА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ОКТOБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА БОРА

I

Октобарска награда града Бора (у даљем тексту: Награда) додељује се за дело које представља највредније достигнуће у граду Бору у областима: привреде, приватног предузетништва, проналазаштва, уметности, науке, новинарства, образовања, спорта, доприноса у акцијама хуманитарног карактера и другим областима значајним за град Бор.

Награда се додељује за достигнућа за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године.

II

Награду може добити физичко или правно лице које има пребивалиште, односно седиште, на и ван територије града Бора.

Награда може бити додељена појединцу или групи за заједничко дело.

Награда се уручује у облику Дипломе и новчане награде.

III

Под достигнућем које је постало доступно јавности, подразумева се:

 1. у области уметности:

–  публиковано дело књижевног и преводног стваралаштва;

– изведено, односно приказано дело на позоришној сцени и другом простору намењеном за извођење  дела ове врсте;

– приказано филмско и радио-телевизијско остварење у биоскопској дворани или емитовано у радио-телевизијском програму;

– изложено, односно презентирано дело у галерији и другом простору намењеном за презентацију дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и проширених медија;

 – изведено музичко или музичко-сценско дело у концертној или позоришној дворани и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте.

 1. у области науке:

– научно остварење, односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама, који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове примене, који представља  допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања;

– проналазак који је у смислу одредаба Закона о патентима, признат и уписан у Законом утврђен регистар.

 1. у области новинарства:

– врхунско остварење појединца у новинарству или публицистици, за серију или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија и публицистичких радова о темама од значаја за политички, културни, привредни и укупни друштвени живот у граду Бору;

– креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана града Бора;

 1. у области образовања:

– изузетно дело и резултат васпитно-образовног или инструктивног рада и резултат у организацији и развоју школства града Бора у целини, или у појединим његовим областима.

 1. у области спорта:

– рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта (врхунски спортисти – чланови спортских организација из града Бора, односно самостални професионални спортисти, за изванредне резултате у одређеној грани спорта; спортски стручњаци, стручњаци у спорту и научни радници за нарочито вредне доприносе унапређењу области спорта; спортски радници за допринос организовању, развоју и унапређењу области спорта).

 1. у области привреде или приватног предузетништва:

– рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде, односно приватног предузетништва у граду Бору.

 1. У области хуманитарног карактера:

– исказатан изузетно активан однос према људским вредностима првенствено према животу, као највећој вредности и брига према другим људима који нису у могућности да задовоље своје основне људске потребе.

 1. У другим областима значајним за град Бор.

IV

У једној години може се доделити највише осам награда, у једној области највише две.

V

Предлози за награду достављају се Комисији најкасније до 15. августа 2024. године.

Право предлагања кандидата за награду имају сва правна и физичка лица.

VI

Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи податке о аутору – кандидату и делу које се предлаже, резултате рада кандидата и назнаку области за коју се кандидат предлаже.

Уз предлог се доставља и дело које се предлаже или одговарајућа документација ако по природи ствари дело није могуће доставити, која се после одлучивања о награди не враћа предлагачу.

Листа кандидата предложених у року и на начин утврђен Одлуком о признањима града Бора објављује се у локалном гласилу и на огласној табли органа града Бора, најкасније до 25. августа 2024. године.

VII

Предлог за доделу награде утврђује Комисија и упућује га Скупштини града, најкасније до 1. септембра 2024. године.

Одлуку о додели награде доноси Скупштина града Бора.

Награду уручује градоначелник града Бора, на свечаној седници Скупштине града поводом Празника града- 3. октобра.

VIII

                                      Предлози се достављају у затвореној коверти, односно омоту, на адресу:

  Скупштина града Бора

-Комисија за кадровска питања, одликовања  и друга јавна признања

Улица Моше Пијаде бр. 3

19210 Бор

са назнаком:

Предлог кандидата за доделу Октобарске награде града Бора -не отварај

ПРЕУЗМИТЕ:

З А К Љ У Ч А К