ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ БОР “

расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НОСИОЦА ДОМАЋИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА РАДИ ДОДЕЛЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И ЗАДОВОЉЕЊЕ ЖИВОТНИХ ПОТРЕБА

Подношење захтева у периоду од 16. октобра (од 7,00 часова) до 20. новембра (до 19,00 часова)

Центар за социјални рад „Бор“ расписује оглас и позива носиоце домаћинстава да поднесу захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ за побољшање и унапређење животног стандарда и квалитета живота и задовољење животних потреба, који се спроводи у периоду од  16. октобра (од 7,00 часова) до 20. новембра (до 19,00 часова).

Једнократна новчана помоћ се остварује по домаћинству, не по члану породице на територији града Бора. Право на ову помоћ имају сви подносиоци захтева, под једнаким условима и у једнаком новчаном износу . Поступак за доделу једнократне новчане помоћи спроводи Комисија, а након провере испуњености услова на основу поднете документације, биће утврђена листа грађана који испуњавају услове за остваривање права на једнократну новчану помоћ.

 

Услови за остваривање права:

  1. Пребивалиште/боравиште на територији града Бора;

Поступак се спроводи у складу са чланом 110. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), и члановима 1, 2 став 1, 3 и 4. Одлуке о социјалној заштити („Службени лист општине Бор“, број 13/2011)

Документација која се подноси за остваривање права:

  1. Лична карта подносиоца захтева и пунолетних чланова домаћинства, извод из матичне књиге рођених за малолетна лица или други документ који садржи јединствени матични број;
  2. Доказ о власништву непокретности ( Уговор о купопродаји непокретности, Решење о наследству, Уговор о поклону, Уговор о доживотном издржавању, Решење катастра непокретности о упису непокретности или легализацији објекта).

У случају закупа непокретности, неопходна је лична карта власника непокретности и сагласност власника непокретности за подношење захтева за остваривање права на једнократну новчану помоћ ( Образац сагласности преузима се у Центру за социјални рад)

  1. Текући рачун подносиоца захтева.

 

Грађани захтев подносе у Центру за социјални рад „Бор“, улица: Војска Југославије бр. 11, почев од 16. октобра до 20. новембра, сваким радним даном, у периоду од 7,00 до 19,00 часова. Подношење захтева ће бити организовано у селима на територији града Бора, према распореду који ће бити објављен у петак 20.10.2023. године.

Документацију је могуће поднети електронским путем, на мејл адресу: borcsr@gmail.com

Све неопходне информације грађани могу добити почев од 16.10.2023. године, сваког радног дана на телефон Центра за социјални рад „Бор“ број:  030/422-589 у периоду од 7 до 19 часова, а викендом и на број телефона: 060/7377704.