ОДЛУКА И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ, КАЦИГА ЗА МОТОЦИКЛИСТЕ, ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОРЕ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

 1. Предмет позива

Позивају се родитељи са територије града Бора, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Бора за 2023. годину, за дете које у моменту подношења захтева нема више од 2 године (док у случају рођења близанаца за оба детета), да поднесу захтев за доделу дечијих ауто седишта за путничка возила.

Седишта за децу за путничка возила су следећих техничких карактерисгика:

 • Ауто седиште за децу група 0-1-2-3 (од 0-36 кг);
 • поседују сертификат ЕСЕ К 44/04 за седишта за децу (налази се залепљен на сваком седишту).
 1. Критеријуми за доделу ауто седишта

Критеријуми за доделу ауто седишта за децу су следећа:

 • Пребивалиште најмање једног родитеља на територији града Бора;
 • да дете у моменту подношења нема више од 2 године;
 • Поседовање путничког моторног возила у власништву једног од родитеља, старатеља или сродника заједничког породичног домаћинсгва (на исгој адреси);
 • Поседовање возачке дозволе једног од родитеља (старатеља).

Максималан број ауто седишта који ће бити бесплатно додељени родитељима је одређен расположивим износом средстава у буџету града Бора који је опредељен за ову намену дефинисан Програмом за рад Савета за безбедност саобраћаја на територији града Бора за 2023. годину („Службени лист града Бора“, бр. 17/23) а средства су обезбеђена од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији града Бора.

 1. Документација за подношење захтева

Потребна документација која се прилаже приликом подношења захтева:

 • Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији града Бора (очитана лична карта или потврда о пребивалишту);
 • Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија);
 • Доказ о поседовању путничког моторног возила у власништву једног од родитеља, старатеља, или сродника заједничког породичног домаћинства, очитана саобраћајна дозвола и за сроднике заједничког породичног домаћинсгва очитана лична карта;
 • Фотокопија возачке дозволе;

 

 • (1) За незапослене потврда Националне службе за запошљавање,
 • за самохране родитеље уверење Центра за социјални рад Бора,
 • за родитеље 3 или више детета изводе из матичне књиге рођених за децу претходног реда рођења.

Подаци из службених евиденција из члана 3. став 1. тачка 2) и тач. 5) подтачка (3) овог јавног позива, прибављају се по службеној дужносги, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама досгављањем изјаве која је саставни део овог јавног позива.

 1. Рок за подношење пријаве и начин пријављивања

Рок за подношење пријава на конкурс је од 28.11.2023. године до 05.12.2023. године.

Образац пријаве се може преузети лично у просторијама Градске Управе Бор, Моше Пијаде 3, канцеларија број 63., а биће објављен и на званичној интернет сграници града Бора.

Пријаве се могу доставити и поштом на адресу Градска управа града Бора, ул. Моше Пијаде бр. 3, 19210 Бор, са назнаком „За доделу ауто седишта за децу“ или на писарници Градске управе града Бора.

Јавни позив се објаБљује на званичној интернет страници града Бора и на огласној табли.

Неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 1. Одлука о избору

Савет за безбедност саобраћаја сачиниће записник и предлог Одлуке о додели ауто седишта за децу.

Одлуку о додели ауто седишта за децу доноси Градско веће града Бора.

Предност у добијању ауто седишта ће имати самохрани родитељи, незапослени родитељи, као и родитељи близанаца и родитељи три или више детета, под условом да доставе: за незапослене потврду Националне службе за запошљавање, а за самохране Уверење Центра за социјални рад Бор или судска пресуда да самостално врши родитељско право, а за родитеље 3 или више детета изводе из матичне књиге рођених за децу претходног реда рођења.

Уколико посгоји већи број пријава које испуњавају услове овог позива од износа средстава предвиђених за ову намену у буџету града Бора, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

ПРЕУЗМИТЕ:

ОДЛУКА И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ КАЦИГА ЗА МОТОЦИКЛИСТЕ

 1. Предмет позива

Позивају се заинтересовани са територије града Бора, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Бора за 2023. годину да поднесу захтев за доделу кацига за мотоциклисте од 28.11.2023. године до 05.12.2023. године.

 1. Критеријуми за доделу ауто седишта

Критеријуми за доделу кацига за мотоциклисге су следећа:

 • Пребивалиште учесника јавног позива на територији града Бора;
 • Поседовање потребне категорије за управљање мотоциклом или мопедом (АМ, А1,

А2 или А категорија)

 • Да је мопед или мотоцикл у власништву учесника јавног позива

Максималан број кацига за мотоциклисте који ће бити бесплатно додељени родитељима је одређен расположивим износом средстава у буџету града Бора који је опредељен за ову намену дефинисан Програмом за рад Савета за безбедносг саобраћаја на територији града Бора за 2023. годину („Службени лист града Бора“, бр. 17/23) а средства су обезбеђена од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији града Бора.

 1. Документација за подношење захтева

Потребна документација која се прилаже приликом подношења захтева:

 1. Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији града Бора (очитана лична карта или потврда о пребивалишту);
 2. Доказ о поседовању мопеда или мотоцикла у власништву, очитана саобраћајна дозвола;
 3. Фотокопија возачке дозволе;
 4. Рок за подношење пријаве и начин пријављивања

Рок за подношење пријава на конкурс је од 28.11.2023. године до 05.12.2023. године. Образац пријаве се може преузети лично у просторијама Градске Управе Бор, Моше Пијаде 3, канцеларија број 63, а биће објављен и на званичној интернет сграници града Бора.

Пријаве се могу доставити и поштом на адресу Градска управа града Бора, ул. Моше Пијаде бр. 3, 19210 Бор, са назнаком „За доделу кацига за мотоциклисте“ или на писарници Градске управе града Бора.

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници града Бора и на огласној табли.

Неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 1. Одлука о избору

Савет за безбедност саобраћаја сачиниће записник и предлог Одлуке о додели ауто седишта за децу.

Одлуку о додели кацига за мотоциклисге доноси Градско веће града Бора.

Уколико посгоји већи број пријава које испуњавају услове овог позива од износа средстава предвиђених за ову намену у буџету града Бора, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

ПРЕУЗМИТЕ:

ОДЛУКА И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ КАЦИГА ЗА МОТОЦИКЛИСТЕ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА ТРАКТОР

 1. Предмет позива

Позивају се сва заинтересована физичка лица са територије града Бора, у циљу повећања безбедности возача трактора за 2023. годину, да од 28.11.2023. године до 05.12.2023. године поднесу захтев Градској управи града Бора доделу заштитног рама за тракторе.

Модели и типови трактора за које се врши субвенционисана додела рамова су; Врста: 1МТ Модел: 533, 539, 540, 542, 549.

 1. Документација за подношење захтева

Подносиоци захтева за доделу заштитног рама за трактор морају испуњавати следеће услове:

 1. подаци о подносиоцу захтева:

име и презиме, адресу становања, ЈМБГ, контакт телефон и е-та11;

 1. потврда да је физичко лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину;
 2. саобраћајна дозвола, купопродајни уговор или други доказ о власништву и фотографија (предња страна) трактора за који се додељује заштитни рам;
 3. потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства за текућу годину;
 4. изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да подносилац захтева за доделу заштитног рама није конкурисао за доделу истог код Агенције за безбедност саобраћаја.

Потврде која се достављају уз захтев за доделу заштитног рама не могу бити старије од 30 дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Корисник је у обавези да оригинал саобраћајне дозволе- достави на увид приликом преузимања заштитног рама.

Подаци из службених евиденција из члана 2. став 1. тачка 2) овог јавног позива, прибављају се по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама достављањем изјаве која је саставни део и овог јавног позива.

Максималан број заштитних рамова који ће бити бесплатно додељени је одређен расположивим износом средстава у буцету града Бора који је опредељен за ову намену дефинисан Програмом за рад Савета за безбедност саобраћаја на територији града Бора за 2023. годину („Службени лист града Бора“, бр. 17/23) а средства су обезбеђена од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији града Бора.

 1. Рок за подношење пријаве и начин пријављивања

Рок за подношење захтева је од 28.11.2023. године до 05.12.2023. године.

Захтев из става 1. овог подносе се на Обрасцу који је саставни део јавног позива.

Образац пријаве се може преузети лично у просторијама Градске Управе Бор, Моше Пијаде 3, канцеларија број 63., а биће објављен и на званичној интернет страници града Бора.

Пријаве се могу доставити и поштом на адресу Градска управа града Бора, ул. Моше Пијаде бр. 3, 19210 Бор, са назнаком „За доделу заштитног рама за трактор“ или на писарници Градске управе града Бора.

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници града Бора и на огласној табли.

Неблаговремени и непотпуни захтеви, односно захтеви уз које није достављена документација која је прописана чланом 2. овог позива неће бити узети у разматрање

 1. Одлука о избору

Савет за безбедност саобраћаја сачиниће записник и предлог Одлуке о додели заштитног рама за трактор.

Одлуку о додели заштитног рама за трактор доноси Градско веће града Бора.

Уколико постоји већи број пријава које испуњавају услове овог позива од износа средстава предвиђених за ову намену у буцету града Бора, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

ПРЕУЗМИТЕ:

ОДЛУКА И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОРЕ