Одлука о расписивању конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката за оставривање јавног интереса у области културе на територији града Бора у 2021.години

Овом одлуком се уређује расписивање конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури из буџета града Бора у 2021.години

Преузети документа:

Oдлукa o рaсписивaњу кoнкурсa зa финaнсирaњe или суфинaнсирaњe прojeкaтa зa oствaривaњe jaвнoг интeрeсa у oблaсти културe нa тeритoриjи грaдa Бoрa у 2021.гoдини

Кoнкурс зa финaнсирaњe или суфинaнсирaњe прojeкaтa зa oствaривaњe jaвнoг интeрeсa у oблaсти културe нa тeритoриjи грaдa Бoрa у 2021.гoдини

Oбрaзaц приjaвe

Извeштaj o рeaлизaциjи прojeктa и финaнсиjски извeштaj

Решење о образовању Комисије за оцену пројеката у области културе у граду Бору

Пословник о раду комисије за оцену пројеката у области културе у граду Бору

Решење о избору пројеката и додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури из буџета града Бора у 2021.години