На основу члана 62.Статута града Бора („Службени лист града Бора“ број 3/19 ) и члана 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 (,,Службени лист града Бора“ бр.16/22), Градско веће Града Бора на седници одржаној дана  12.8.2022.  године, донело је

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 за суфинансирање мера енергетске санације, породичних  кућа, станова и  стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градa  Бора  за 2022. годину

 

Рок за подношење пријава за Јавни конкурс је продужен  до 23.септембар.2022. године.

Расписује се  Јавни конкурс  за учешће КРАЈЊИХ КОРИСНИКА-ГРАЂАНА  за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених  зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Града Бора (у даљем тексту: Јавни конкурс), који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Рок за подношење пријава је 14. септембар. 2022.године.

ПРЕУЗМИТЕ:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

Прилог 1 – за грађане – Пријавни формулар за породичне куће и станове

Прилог 1А – за стамбене заједнице – Пријавни формулар за стамбене заједнице

Прилог 2 – Листа привредних субјеката/извођача радова

Прилог 3 - Потписана изјава о сагласности за прибављање података

Прилог 4 - Критеријуми за избор пројеката

Прилог 5 – Потписана изјава о члановима домаћинства – за грађане

Прилог 5А –  Списак свих станара зграде потписан и оверен од стране управника стамбене заједнице ( у складу са главом V став 2. тачка 6.) – за стамбене заједнице- слободна форма

ИЗМЕНА ЈАВНОГ КОНКУРСА -ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Јединствеена прелиминарна ранг листа крајњих корисника

РЕВИДИРАНА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

КОНАЧНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА - ГРАЂАНА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА