На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон и 157/20-др.закон), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/16), и у складу са и члана 27к. Став 1 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), Градска управа града Бора оглашава

JАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

Организациони облик у коме се радно место попуњава: Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Бора.

Радно место које се попуњава:

Послови издавања употребне дозволе и озакоњења објеката – 1 извршилац

За више информација преузмите документ:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА