На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон и 157/20-др.закон), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, бр. 95/16), и члана 27к. Став 1 Закона о буџетском систему ((,,Службени гласник РС“, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 -испр., 108/13, 142/14, 68/15 -др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), Градска управа града Бора оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 Организациони облик у коме се радно место попуњава: Одељење за финансије и и јавне набавке Градске управе града Бора.

Радно место које се попуњава:

планско-аналитички послови и послови финансија директног корисника средстава-Градска управа, програм 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 и 17, звање „млађи саветник“ – 1 извршилац

За више информација преузмите документ:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА