Градска управа Бор  – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 52/21)

оглашавају

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 Урбанистичког пројекта за нови коридор далековода број 150 (ДВ 110 kV  „Бор 1 – Мајданпек 1“) и број 177 (ДВ 110 kV  „Бор 2 – Мајданпек 2“) у зони површинских копова „Ново Церово“

Инвеститор: „SERBIA ZIJIN COPPER“ доо из Бора, ул. Ђорђа Вајферта бр. 29, МБ 07130562, ПИБ 100570195.

Обрађивач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Булевар Краља Александра бр. 73/II, МБ 07032684, ПИБ 100123977.

ПРЕУЗМИТЕ:

Оглас - Јавна презентација

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА НОВИ КОРИДОР ДАЛЕКОВОДА БРОЈ 150 (ДВ 110 kV „БОР 1 - МАЈДАНПЕК 1“) И БРОЈ 177 (ДВ 110 kV „БОР 2 –<br />
МАЈДАНПЕК 2“) У ЗОНИ ПОВРШИНСКИХ КОПОВА „НОВО ЦЕРОВО“ - НАЦРТ -

Главна свеска ИДР - Церово

Пројекат конструкције ИДР Церово

Пројекат ЕЕИ - ИДР Церово

Парцеле ДВ 150 и ДВ 177