Град Бор, Градска управа, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 39.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ на територији града Бора

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 28.08.2023. год. закључно са 12.09.2023. год. Елаборат за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, од 8.00 до 15.00 часова, у згради Градске управе града Бора, 19210 Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3, у холу у приземљу, као и на интернет страни Града Бора (www.bor.rs).

Град Бор, Градска управа, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, као носилац израде предметног планског документа, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени елаборат за рани јавни увид, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Драгана Николић Неграновић.

Примедбе и сугестије на изложени елаборат могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Граду Бор, Градској управи, Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, 19210 Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3, лично на писарници или поштом или електронским путем на адресу dragana.nikolic@bor.rs, закључно са 12.09.2023. год.

По завршеном раном јавном увиду, Градска управа града Бора, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове града Бора.

Документација