ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВЕЗНОГ ВИСОКОНАПОНСКОГ ВОДА 110 KV ИЗМЕЂУ 330/110 KV “ВЕ ЈАСИКОВО“ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ “ЦРН ВРХ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између 330/110 kV “ВЕ Јасиково“ и постројења за складиштење електричне енергије “Црн Врх“ на територији града Бора (у даљем тексту: Нацрт плана) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 10. јуна 2023. до 26. јуна 2023. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове путем електронске поште на адресу: dragana.nikolic@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Ул. Моше Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта плана.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 20. јуна 2023. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 12,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта плана.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту dragana.nikolic@bor.rs  најкасније до 16. јуна 2023. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта плана са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту плана одредило Градско веће града Бора.

Прилози:
Нацрт  Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између 330/110 kV “ВЕ Јасиково“ и постројења за складиштење електричне енергије “Црн Врх“ на територији града Бора

Образложење Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између 330/110 kV “ВЕ Јасиково“ и постројења за складиштење електричне енергије “Црн Врх“ на територији града Бора

Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између 330/110 kV “ВЕ Јасиково“ и постројења за складиштење електричне енергије “Црн Врх“ на територији града Бора

Програм јавне расправе о Нацрту Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између 330/110 kV “ВЕ Јасиково“ и постројења за складиштење електричне енергије “Црн Врх“ на територији града Бора

ПРЕУЗИМТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ СА ПРИЛОЗИМА

ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ СА ОКВИРНОМ ГРАНИЦОМ ПЛАНА