Градска управа града Бора, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и чл.37.-42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих ДВ 110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” – ТС “Мајданпек 1”) и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” – ТС “Мајданпек 2”) у објекат прикључно разводног

постројења ПРП 110 kV “Црни Врх 1”

Рани јавни увид у План детаљне регулације за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих ДВ 110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” – ТС “Мајданпек 1”) и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” – ТС “Мајданпек 2”) у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110 kV “Црни Врх 1“ (у даљем тексту: план детаљне регулације) одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 15.12.2020. године закључно са 29.12.2020. године.

Елаборат за рани јавни увид изложен је у просторијама Градске управе града Бора, ул. Моше Пијаде број 3 у Бору, као и на интернет страници Градске управе града Борa (www.bor.rs).

ПРЕУЗМИТЕ:

ТЕКСТ ОГЛАСА

План детаљне регулације