Градска управа Бор  – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове на основу члана 45а. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20) и члана 37. Правилника о саджини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  („Сл. гласник РС“, број 32/19)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

  1. Измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Бор.

           Инвеститор: Град Бор, Моше пијаде бр. 3 Бор.     

           Обрађивач: Група понуђача: „План Урбан“ Д.О.О. Нишка Бања, Булевар

Цара Константина 103,  „Југинус“ Д.О.О. Београд, улица Андрићев венац бр.

2/2 Београд.

 

  1. Рани јавни увид одржаће се у периоду од 22.03.2021. године до 05.04.2021. године у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове Градске управе Бор, улица Моше Пијаде бр. 3, VI спрат, канцеларија 70.

 

  1. Заинтересована лица могу током раног јавног увида да изврше увид у предлог измена и допуна Плана генералне регулације градског насеља Бор, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа, путем поште као и електронским путем слањем и – мејла на интернет адресу dragan.jelenkovic@bor.rs  закључно са 05.04.2021. године.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР – БОР – РЈУ

ПРИЛОЗИ:

ТЕКСТ

ГРАФИКА

ДОКУМЕНТАЦИЈА