На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење
сатнихе концетрације сумпордиоксида  на територији града Бора.

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.