На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Tоком истог периода je евидентиранo прекорачењe концентрације суспендованих честица величине ПМ 10 на мерном месту Градски Парк у 12:00 од 51.75 [ug.m-3]