На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксидана на мм Градски парк у 12:00 исто је износило 445,87 ug,.m-3

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парk .