На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатнихконцетрација сумпордиоксида

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрацијасуспендованих честица   на мерном месту Градски Парк.