На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида у 15:00 и износи 442,9ug.m-3. Резултати мерења са мм Градски парк нису доступни од 20.02.2021. од 14 часова.
Tоком истог периода  резултати мерења концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк нису доступни на сајту Агенције.