Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 19.01.2021. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano prekoračenje satnih koncetracija sumpordioksida.

Tokom istog perioda nisu evidentirana  prekoračenja koncentracija suspendovanih čestica  na mernom mestu Gradski Park