На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан
09.01.2021.
године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење
сатних концетрација сумпордиоксида.
Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација
суспендованих честица  на мерном месту Градски Парk