На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксидa.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10 на мерном месту Градски Парk у 9:00 које је износило 51.42ug.m-3