На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксид.
Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица величине  на мерном месту Градски Парk.