На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.1.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Брезоик 382.61 ug.m-3.
Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парk.