На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 04.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парk
PM10 PM2,5
2020-12-04 18:00:00 51.14 49.35