На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 04.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида на мм Брезоник.

2021-02-04

09:00:00

817.63
2021-03-04

10:00:00

585.39

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10 ПМ 2.5

2021-03-04

07:00:00

104.62

29.59

2021-03-04

08:00:00

85.19

31.61

2021-03-04

09:00:00

77.74

26.62