Од 15 часова 03.06.2023. нема података о концентрацијама сумпордиоксида на мерним местима Брезоник и Кривељ. На осталим мерним местима није било прекорачења концентрација SO2.

Oд  00:00 часова  03.06.2023. до 00:00 04.06.2023. није било прекорачења концентрација PM10 и PM2,5