РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БОР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23), чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 32/19)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД У

План детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ на територији града Бора (у даљем тексту: План)

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ОДРЖАЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 11. ЈУЛА ДО 09. АВГУСТА 2024. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА.

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова у управној згради Града Бора, ул. Моше Пијаде 3, у Бору. Нацрт плана биће доступан током трајања јавног увида и на интернет страници града Бора.

Јавна презентација Плана биће одржана у среду 24. јула 2024. године са почетком у 15:30 часова у управној згради Града Бора, ул. Моше Пијаде број 3, у Бору.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Плана који је изложен на јавни увид могу доставити у писаној форми Градској управи града Бора преко писарнице или путем поште, у току трајања јавног увида, закључно са 09. августом 2024. године, до 15 часова.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ на којој ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида одржаће се по завршетку јавног увида, и то

у четвртак 15. августа 2024. године, са почетком у 15:30 часова у згради Градске ураве града Бора, ул. Моше Пијаде број 3, у Бору

Јавној седници присуствоваће представници обрађивача плана – Архиплан ДОО из Аранђеловца, представници Комисије за планове града Бора и представници града Бора. На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица која су поднела примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА биће достављени Градској управи града Бора како би сви заинтересовани могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на нацрт Плана.

ПРЕУЗМИТЕ:

Текст огласа

План детаљне регулације