На основу Програма ПОДРШКе за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2024. годину („Службени лист града Бора“, број 9/2024) и Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину (”Службени лист града Бора“ број 46/2023), Градска управа града Бора расписује седми јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЬОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2024. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за: куповину машина за ђубрење земљишта у укупном износу од 200.000,00 динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина нових машина за ђубрење земљишта, при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 80 % од вредности инвестиција без ПДВ-а.

Максимални износ субвенције по кориснику ограничен је на износ до 50.000,00 динара.

Субвенције he се исплаћивати редом пристизања валидних захтева до утрошка конкурсом предвиђених средстава.

Прихватљиви корисници треба да испуне следеће услове:

-корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,са активним статусом,

  • Корисник мора да буде са пребивалиштем и производњом на територији града Бора у РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих биљних култура,

– имају до 49 ha земљишта под житарицама и индустријским усевима,

  • имају до 1,99 ha земљишта под хмелем,

-предметну инвестицију не могу отуђити најмање 5 година од датума куповине,

-право на средства овог Програма корисници могу остварити подношењем захтева Градској управи града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора, након куповине машина до утрошка средстава, -рачун, односно плаћање, мора бити извршено у 2023. или 2024. години,

  • корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно иста инвестиција не може бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја,
  • добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма, сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих .је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

Прихватљиве инвестиције су:

Прикључни расипачи минералног ђубрива.

Начин конкурисања

Право на средства овог Програма корисници могу остварити подношењем захтева Градској управи града Бора — Одељењу за привреду и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора, након куповине машина, у периоду од 23.05.2024. – 05.06.2024. године, током радног времена (07:00 – 15:00 часова), при чему се подноси следећа документација:

  • попуњена пријава на прописаном обрасцу (образац се може преузети на писарници Градске управе града Бора или са званичног сајта града Бора).
  • извод из Регистра пољопривредних газдинстава-подаци о пољопривредном газдинству, из текуће године (фотокопија—преузима се из е-аграра).
  • извод из Регистра пољопривредних газдинстава-структура биљне производное, из текуће године (фотокопија-преузима се из е-аграра).
  • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то:

оригинал готовински рачун и оригинал извод оверен од стране банке или оригинал готовински рачун и оригинал уплатница или оригинал готовински рачун и оригинал фискални рачун или оригинал фискални рачун уколико исти садржи податке о купцу или оригинал фискални рачун и оригинал пратећи документ (спецификација фискалног рачуна и слично, са подацима о купцу) уколико фискални рачун не садржи податке о купцу.

Рачун, односно плаћање мора бити извршено у 2023. или 2024. години.

  • фотокопија гарантног листа предметне механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.

КОНКУРС

ОБРАЗАЦ