Р Е П У Б Л И К А
С Р Б И Ј А
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10
– УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, , 31/19 , 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)
о г л а ш а в а
Р А Н И
Ј А В Н И
У В И Д
поводом израде
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ МАГИСТРАЛНИХ И РАЗВОДНИХ
ГАСОВОДА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене мреже магистралних и разводних гасовода источне Србије са елементима детаљне регулације, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 84/22. Рани јавни увид одржаће се у трајању ОД 23. ФЕБРУАРА ДО 9. МАРТА 2023. ГОДИНЕ на интернет страницама минстарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно градова Зајечар, Бор и Ниш, и општина Параћин, Бољевац,
Неготин, Књажевац и Сврљиг.
Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 9. мартом 2023. године.
Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

ПРЕУЗМИТЕ:

ОГЛАС - РАНИ ЈАВНИ УВИД МГ И РГ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

ТЕКСТ - ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ МАГИСТРАЛНИХ И РАЗВОДНИХ ГАСОВОДА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

КАРТА - РЈУ