Градска управа града Бора, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10)

 

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД У

нацрт Планa детаљне регулације

за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих 

ДВ 110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” – ТС “Мајданпек 1”) и

ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” – ТС “Мајданпек 2”)

у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110 KV “Црни врх 1”

и

Извештај о стратешкој процени утицаја

Планa детаљне регулације

за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих  

ДВ 110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” – ТС “Мајданпек 1”) и

ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” – ТС “Мајданпек 2”)

у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110 KV “Црни врх 1”

 на животну средину

Јавни увид у нацрт планског документа и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 17.06.2021. године, закључно са 17.07.2021. године.

 

Планска документација биће изложена у згради Градске управе града Бора, 19210 Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3, у холу у приземљу, као и на интернет страни Града Бора (www.bor.rs).

 

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложену планску документацију, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, 19210 Бор, ул. Николе Пашића бр. 14, IV спрат, од 8.00 до 14.00 часова.

ПРИЛОЗИ:

ТЕКСТ ОГЛАСА

ТЕКСТ

ГРАФИКА

ДОКУМЕНТАЦИЈА