Odeljenju poreske administracije izvršavaju se poslovi u vezi izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, i to: prijem, obrada, kontrola i unos podataka iz poreskih prijava; utvrđivanje rešenjem obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za koje nije propisano da ih sam poreski obveznik utvrđuje (samooporezivanje); evidentiranja utvrđene poreske obaveze poreskom knjigovodstvu lokalne poreske administracije u skladu sa propisima; knjiženje izvršenih uplata po osnovu lokalnih javnih prihoda; poslovi kancelarijske i terenske poreske kontrole zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze koje se utvrđuju rešenjem lokalne poreske administracije; poslovi obezbeđenja naplate poreske obaveze; poslovi redovne prinudne naplate, odlaganja plaćanja poreskog duga; poslovi obračunavanja kamata i prinudne naplate doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta; poslovi prinudne naplate posreskog duga po osnovu duga za naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta; pokretanja postupka stečaja; podnošenje zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka; dostavljanje izveštaja sa dokazima Poreskoj policiji kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; poslovi prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama poreskih obveznika; vođenje ponovnog postupka po poništenim upravnim aktima; poslovi pružanja pravne pomoći nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave i drugim poreskim odeljenjima lokalne poreske administracije; poslovi vođenja jedinstvenog poreskog knjigovodstva za definisanje, klasifikaciju i nomenklaturu kodiranja podataka i tehniku obrade u skladu  sa jedinstvenim inforamcionim sistemom za lokalne javne prihode, poslovi primene metodoloških uputstava za jednoobraznu primenu propisa iz oblasti lokalnih javnih prihoda, poslovi čuvanja službene tajne u poreskom postupku, poslovi u vezi povraćaja više ili pogrešno naplaćenih lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja, poslovi davanja besplatnih informacija o poreskim propisima iz kojih proizilazi poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda (servis poreskih obveznika), poslovi u vezi produženja roka za podnošenje poreskih prijava; poslovi izdavanja uverenja i potvrda u vezi lokalnih javnih prihoda; poslovi izveštavanja lokalne samouprave i Poreske uprave u vezi lokalnih javnih prihoda i drugi poslovi iz delokruga lokalne poreske administracije. Pruža stručnu pomoć strankama u ostvarivanju prava pred Gradskom upravom – iz delokruga rada Odeljenja. Vrši i druge poslove koje mu naloži načelnik Gradske uprave u okviru svog delokruga rada.

Načelnik Milena Strojić, diplomirani pravnik

tel: 030 421 199

mejl: lpa@bor.rs; milena.strojic@bor.rs

 

 
English EN Serbian SR
Promeni veličinu fonta
Kontrast