• Pristup informacijama - Info
 • Pristup informacijama - Formulari
 • Novica Marelj

  Lice ovlašćeno za postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja upućenim Gradskoj upravi Bor kao organu

  Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti na isti način na koji se podnosi i svaki drugi zahtev.

  U zahtevu treba navesti koja se informacija traži, naziv organa od koga se informacija traži, podaci o tražiocu informacije kao i način dostavljanja informacije. Tražilac informacije u zahtevu ne mora navesti razlog traženja informacije. Tražilac u zahtevu navodi na koji način želi da mu se omogući pravo na pristup informacijama odnosno navodi da li želi uvid, da li kopiju dokumenta, da li želi dokumenat u elektronskom obliku.

  Korisnik, odnosno tražilac informacije: svaki građanin i pravno lice

  Postupak

  Zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja tražilac informacije može podneti pismenim putem. Tražilac podnosi pismeni zahtev organu vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja. Obrasci za podnošenje zahteva nalaze se na info-pultu Gradskom uslužnom centru i na veb-sajtu grada.

  Zahtev mora sadržati:

  Naziv organa vlasti: GRAD BOR Ul. Moše Pijade br. 3.

  OVLAŠĆENO LICE ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVU ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

  Ime, prezime i adresu tražioca

  Što precizniji opis informacije koja se traži

  Zahtev može sadržati:

  i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. Pismeni zahtev se može podneti i lično na šalteru broj 1 u Gradskom uslužnom centru.

  Tražilac se može obratiti i usmenim zahtevom koji se saopštava u zapisnik koji vodi ovlašćeno lice organa vlasti za pristup informacijama od javnog značaja Tražilac od organa javne vlasti može da zahteva:

  • Obaveštenja da li poseduje traženu informaciju;
  • Da mu omogući uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
  • Da mu izda kopiju tog dokumenta;
  • Da mu dostavi kopiju dokumenta poštom, ili na drugi način.

  Odlučivanje po zahtevu

  Organ vlasti dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života, ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje, ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva. Ako organ vlasti nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome odmah obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog dokumenta.

  Naknada

  Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan;

  Izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se u obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade kopije;

  Kod upućivanja kopije dokumenta naplaćuju se i troškovi upućivanja.

  Oslobođeni od obaveze plaćanja naknade za izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju su:

  • Novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva;
  • Udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i
  • Sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima iz člana 10. stav 1. Zakona, odnosno ako se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji, ili na internetu.

  Žalba

  Izjavljivanje žalbe: Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

  Rok: 15 dana od dana dostavljanja rešenja organa vlasti.

  Adresa poverenika:

  Poverenik za informacije od javnog značaja,

  Ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 42 11000

  B E O G R A D

 • ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI OD JAVNOG ZNAČAJA

  Preuzmite datoteku:
  wordZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI OD JAVNOG ZNAČAJA.doc


  ŽALBA PROTIV ODLUKE ORGANA VLASTI

  Preuzmite datoteku:
  wordŽALBA PROTIV ODLUKE ORGANA VLASTI.doc


  ŽALBA KADA SE NIJE ODLUČIVALO PO ZAHTEVU (ĆUTANJE UPRAVE)

  Preuzmite datoteku:
  wordŽALBA KADA SE NIJE ODLUČIVALO PO ZAHTEVU (ĆUTANJE UPRAVE).doc


  OBAVEŠTENJE o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu informaciju o izradi kopije

  Preuzmite datoteku: 
  wordOBAVEŠTENJE.doc


  SLUŽBENA BELEŠKA sačinjena na osnovu čl.16.st.9.Zakona, u predmetu postupanja po zahtevu tražioca informacija 

  Preuzmite datoteku: 
  wordSLUŽBENA BELEŠKA.doc

English EN Serbian SR
Promeni veličinu fonta
Kontrast