– Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu grada Bora za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

– Plan kapitalnih investicija grada Bora 2021. – 2023. godina (za 2021. godinu)

– Finansijski planovi – I rebalans – indirektni korisnici 2021

– Finansijski planovi – I rebalans – direktni korisnici 2021

– Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Bora za 2021. godinu – I rebalans

– Poziv za prvi rebalans budžeta grada Bora za 2021. godinu

– Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu grad Bor

– Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Bora za period I-XII 2020.godine

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta grada Bora za 2022.godinu

– Finansijski planovi – direktni korisnici 2021

– Finansijski planovi – indirektni korisnici 2021

– Odluka o budžetu grada Bora za 2021.godinu

– Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Grada Bora za period I-IX 2020.godine

– Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Grada Bora za period I-VI 2020.godine

– Finansijski planovi – II rebalans – direktni korisnici 2020

– Finansijski planovi – II rebalans – indirektni korisnici 2020

– Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Bora za 2020. godinu

– Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja grada Bora po reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta grada za 2019. godinu

– Izveštaj o otklanjanju grešaka, nepravilnosti i pogrešnih iskazivanja otkrivenih u reviziji

– Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Bora za 2019.godinu

– Odluka o završnom računu Grada Bora za 2019.godinu

– Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu grada Bora za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

– Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2020. godinu

– Poziv za drugi rebalans budžeta Grada Bora za 2020. godinu

– Finansijski planovi – I rebalans – direktni korisnici 2020

– Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Bora za 2020. godinu

– Poziv za prvi rebalans budžeta Grada Bora za 2020. godinu

– Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta Grada Bora za 2021. godinu 

– Finansijski planovi – indirektni korisnici 2020

– Finansijski planovi – direktni korisnici 2020

– Odluka o budžetu Grada Bora za 2020. godinu

– Finansijski planovi II rebalans – direktni korisnici 2019

– Izmena i dopuna odluke o budžetu za 2019. godinu – 2. rebalans

– Revidirano uputstvo za pripremu Odluke o budžetu Grada Bora za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

– Izveštaj o izvršenju budžeta grada Bora za period I – IX 2019. godine

– Izveštaj o izvršenju budžeta grada Bora za period I – VI 2019. godine

– Predlog plana za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

– Finansijski planovi I rebalans – direktni korisnici 2019

– Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Bora za 2019. godinu

– Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta grada Bora za 2020. godinu

– Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Bora za 2018. godinu

– Izveštaj o izvršenju budžeta I-XII 2018

– Finansijski planovi – direktni korisnici 2019

– Građanski vodič kroz budžet za 2019. godinu

– Odluka o budžetu grada Bora za 2019. godinu

– Izveštaj o izvršenju budžeta I-IX 2018

– Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada Bora na račun izvršenje budžeta grada Bora

– Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za pripremu Odluke o budžetu grada Bor za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

– NACRT ODLUKE O BUDŽETU GRADA BORA ZA 2019. GODINU

– Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu grada Bora za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu sa prilozima

– Izveštaj o izvršenju I-VI 2018

– Plan postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za 2019

– Izveštaj o izvršenju budžeta I-XII 2017

– Građanski vodič kroz budžet za 2018. godinu

– Odluka o budžetu opštine Bor za 2018. godinu

– Pravilnik o povraćaju neutrošenih sredstava sa instrukcijom

– Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za pripremu Odluke o budžetu opštine Bor za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

– NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BOR ZA 2018.GODINU

– Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Bor za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu sa prilozima

– PLAN POSTUPNOG UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA OPŠTINE BOR ZA 2018. GODINU

– ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE BOR ZA 2017.GODINU

– ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BOR ZA 2016. GODINU

– UPUTSTVO I OBRASCI ZA IZRADU PROGRAMSKOG BUDŽETA

– PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA OPŠTINE BOR NA RAČUN IZVRŠENJE BUDŽETA OPŠTINE BOR

– Tabele za izradu predloga finansijskih planova za izradu budžeta za 2017.,2018. i 2019.godinu

– Uputstvo za izradu budžeta za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019.godinu

– Uputstvo za izradu predloga finansijskih planova za 2017.,2018 i 2019.godinu-direktan korisnik

– CILJEVI PROGRAMA I PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I LISTA UNIFORMNIH INDIKATORA ZA GRADOVE I OPŠTINE U REPUBLICI SRBIJI – PREDLOG UTVRĐEN OD STRANE STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA (SKGO)

– Obrasci za pripremu programskog budžeta

– Tabela 2 – Finansijski plan 2016-2018. godina

– UPUTSTVO INDIREKTNIM KORISNICIMA, INDIREKTNIM KORISNICIMA DRUGOG NIVOA VLASTI I OSTALIM KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA

– Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Bor za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

English EN Serbian SR
Promeni veličinu fonta
Kontrast