Služba za skupštinske poslove obavlja poslove koji se odnose na: stručne i organizacione poslove za Skupštinu Grada i Gradsko veće i njihovih radnih tela, Gradonačelnika i radnih tela koja on obrazuje (imenuje), a koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama, arhiviranje, čuvanje izvornih dokumenata, izradu zapisnika i vođenje evidencije o održanim sednicama, predstavkama i pritužbama građana, izboru, imenovanjima i odlikovanjima; davanje pravnih mišljenja i obavljanje normativno-pravnih poslova za potrebe predsednika Skupštine i odbornike, Gradonačelnika i Gradskog veća, a koji nisu u nadležnosti odeljenja Gradske uprave, kao i u vezi sa drugim pitanjima funkcionisanja sistema lokalne samouprave u Gradu, uključujući i poslove za mesne zajednice; vrši stručne i organizacione poslove u oblasti informisanja za Skupštinu, Gradonačelnika, Gradsko veće i Gradsku upravu, o stavovima i mišljenjima koja se iznose u javnost povodom donetih gradskih akata, informisanje odbornika u Skupštini; obezbeđivanje uslova za rad akreditovanih novinara u Skupštini; informativno – propagandnu aktivnost i druge stručne poslove u oblasti informisanja; vrši pripremne aktivnosti radi promocije Grada i privlačenja investicija; vrši poslove izrade programa za automatsku obradu podataka; obavlja i poslove protokola za potrebe organa Grada i Gradske uprave; obavlja poslove umnožavanja materijala za potrebe organa Grada. Pruža stručnu pomoć strankama u ostvarivanju prava pred Gradskom upravom – iz delokruga rada službe. Vrši i druge poslove koje mu naloži načelnik Gradske uprave u okviru svog delokruga rada.