Skupština grada je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene ustavom, zakonom i statutom

Skupština grada, u skladu sa zakonom

  1. donosi statut grada, poslovnik skupštine, budžet i završni račun grada
  2. donosi program razvoja grada, urbanistički plan i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta
  3. osniva službe, komunalna javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom grada vrši nadozor nad njihovim radom
  4. imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, postavlja i razrešava direktore komunalnih javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom.
  5. bira predsednika skupštine i zamenika predsednika skupštine i, na predlog predsednika bira Gradsko veće,
  6. postavlja i razrešava sekretara skupštine,
  7. postavlja i razrešava načelnika gradske uprave, na predlog gradonačelnika.

Skupština ima predsednika skupštine koji organizuje rad skupštine, saziva i predsedava njenim sednicama i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom grada.

Predsednik Skupštine grada Bora je Dragan Žikić, kontakt tel. 030/423-980, mail: predsednik.so@bor.rs

Zamenik predsednika Skupštine grada Bora je Milan Stojanović.
Skupštinu grada čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i statutom opštine i biraju se na 4 godine.

Skupština grada Bora ima 35 odbornika i to:

1.NEBOJŠA VIDENOVIĆ
2.IRENA BOGDANOVIĆ
3.RADOJE PANTOVIĆ
4.DRAGAN ŽIKIĆ
5.JELENA MARINKOVIĆ STOILKOVIĆ
6.ŽELJKO JOCIĆ
7.VIDOJE ADAMOVIĆ
8.TATJANA ŽIVKOVIĆ
9.ZLATAN MEJLANOVIĆ
10.JASNA ĆIRIĆ
11.MILIJANA MARKOVIĆ
12.VLADAN NOVOVIĆ
13.MILOMIR MILANOVIĆ
14.ALEKSANDRA STOJANOVIĆ ČULINOVIĆ
15.IVICA ANĐELOVIĆ
16.DEJAN NESTOROVIĆ
17.JASMINA ORLIĆ
18.ZUDI JAGUPOVSKI
19.TIJANA ČAĐENOVIĆ
20.SLAVKO ŽUNKEJEVIĆ
21.RADMILA ZAJKESKOVIĆ
22.MILAN STOJANOVIĆ
23.VIOLETA JANKOVIĆ
24.DRAGAN ANTANASKOVIĆ
25.SVETLANA ANĐELKOVIĆ
26.DRAGAN MARKOVIĆ
27.PREDRAG BALAŠEVIĆ
28.OLIVERA LAZAREVIĆ
29.SRĐAN MARJANOVIĆ
30.IGOR JANKOVIĆ
31.GORAN GOLUBOVIĆ
32.BRANISLAV MIHAJLOVIĆ
33.SAŠA STANKOVIĆ
34.JUGOSLAV JOVANOVIĆ
35.MILIVOJE JANOŠEVIĆ

     Skupština ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Sekretar skupštine se postavlja na predlog Predsednika skupštine, na četiri godine i može biti ponovo postavljen.

Sekretar Skupštine grada Bora je Slobodan Badža, diplomirani pravnik – kontakt: tel.030/423-255 lok.140 e-mail: sekretar.so@bor.rs