Za vršenje upravnih poslova u okviru prava i dužnosti Grada i određenih stručnih poslova za potrebe Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća, obrazuje se Gradska uprava. Gradskom upravom rukovodi načelnik. Načelnik Gradske uprave predstavlja Gradsku upravu, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih. 

Gradska uprava: priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština, Gradonačelnika i Gradsko veće; izvršava odluke i druge akte Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća; rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada; obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine; izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno gradu; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština, Gradonačelnik i Gradsko veće; dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti Grada i poverenih poslova, Gradonačelniku, Gradskom veću i Skupštini po potrebi, a najmanje jednom godišnje; vodi evidenciju o stvarima u javnoj svojini, u skladu sa zakonom; stara se o organizovanju i izvršavanju utvrđene radne obaveze na teritoriji grada; planira zbrinjavanje ugroženih, postradalih, izbeglih i evakuisanih lica u vanrednim situacijama; organizuje i sprovodi obuku i osposobljavanje poverenika, zamenika poverenika i jedinica civilne zaštite opšte namene.

Rad Gradske uprave organizovan je po organizacionim jedinicama, kojih ima 9, i to:

  • Odeljenje za finansije,
  • Odeljenje za urbanizam, građevinske, komunalne,imovinsko-pravne i stambene poslove,
  • Odeljenje za privredu i društvene delatnosti,
  • Odeljenje za upravu i opšte poslove,
  • Odeljenje za inspekcijske poslove,
  • Odeljenje poreske administracije,
  • Odeljenje za planiranje i razvoj,
  • Služba za skupštinske poslove i
  • Kabinet gradonačelnika

 

Gradska uprava

Načelnik Ljubinka Jelić, diplomirani pravnik

tel: 030 423 179

faks: 030 423 179

kancelarija 43

mejl: nacelnik.ou@bor.rs