Za vršenje svih stručnih poslova lokalne samouprave u gradu Boru iz nadležnosti Gradske uprave utvrđene Ustavom, Zakonom i Statutom grada Bora, zadužena je Gradska uprava. Dakle, Gradska uprava je stručno-izvršna služba, koja neposredno sprovodi propise grada, kao i republičke zakone i druge propise čije izvršenje je povereno gradu, priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština grada i gradonačelnik i vrši stručne poslove koje joj poveri Skupština grada i gradonačelnik.

Radom Gradske uprave rukovodi načelnik Gradske uprave, koga bira Skupština grada. Načelnik Gradske uprave organizuje i koordinira rad Gradske uprave, odlučuje o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, uz saglasnost Gradonačelnika, dostavlja Skupštini grada, gradonačelniku i Gradskom veću izveštaje o radu na izvršavanje poslova Grada iz izvornog delokruga i poverenih poslova, jednom godišnje, postavlja i razrešava načelnike odeljenja, rešava o pravima i obavezama iz radno-pravnih odnosa zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi, u skladu sa zakonom.

Načelnik Gradske uprave: Ljubinka Jelić,  diplomirani pravnik

Rad Gradske uprave Bor je organizovan u 6 odeljenja i službi i to:

  • Odeljenje za finansije
  • Odeljenje za urbanizam, građevinske i komunalne imovinsko pravne i stambene poslove
  • Odeljenje za privredu i društvene delatnosti
  • Odeljenje za upravu i opšte poslove
  • Odeljenje za inspekcijske poslove
  • Odeljenje lokalne poreske administracije
  • Služba za skupštinske poslove

Odeljenje za finansije

Obavlja poslove koji se svrstavaju u poslove budžeta grada, poslove lokalnog trezora, poslove finansija direktnih korisnika sredstava budžeta i poslove budžetskog računovodstva i izveštavanja, a posebno su: svi proceduralno propisani poslovi na pripremi budžeta, sve do izrade nacrte budžeta Grada; svi proceduralno propisani poslovi na izvršenju budžeta, podrazumevajući i davanje preporuka direktnim korisnicima sredstava budžeta i lokalnoj vlasti; finansijsko planiranje za konsolidovani račun trezora koji posebno obuhvata analizu gotovinskih tokova, plana izvršenja budžeta, servisiranje duga, definisanje kvota preuzetih obaveza i plaćanja; upravljanje gotovinskim sredstvima koje posebno obuhvata upravljanje konsolidovanim računom trezora, upravljanje likvidnošću, upravljanje finansijskim sredstvima; kontrolu rashoda koja posebno obuhvata preuzimanje obaveza, proveru prijema dobara i usluga i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava; upravljanje dugom; budžetsko računovodstvo i izveštavanje koje obuhvata računovodstvene poslove za obradu primanja i plaćanja, vođenje poslovnih knjiga za sva primanja i izdatke, evidenciju donacija i pomoći; finansijsko izveštavanje pre svega u propisanoj formi; računovodstvenu metodologiju kroz izradu opštih i posebnih akata; upravljanje finasijskim informacionim sistemom; poslove iz oblasti finansija za direktne korisnike sredstava budžeta koji obuhvataju poslove izrade predloga finansijskog plana, raspodele sredstava indirektnim korisnicima budžetskih sredstava u okviru odobrenih aproprijacija, pripreme i kompletiranja dokumentacije za izvršenje finansijskog plana, izvršavanja zadataka koji se odnose na upravljanje imovinom države za koju je odgovoran direktni korisnik; propisivanje postupaka i procedura interne kontrole; poslove vođenja poslovnih knjiga i usklađivanja sa glavnom knjigom trezora i sastavljanje konsolidovanih periodičnih i godišnjih izveštaja, kao i druge finansijsko materijalne poslove za direktne korisnike sredstava budžeta, a za indirektne korisnike, ukoliko se to posebno ugovori; pripremu nacrta i drugih akata iz oblasti finansija i računovodstva; poslove obračuna i isplata plata, naknada i drugih primanja zaposlenih i izradu svih izveštaja iz te oblasti; poslove iz oblasti javnih nabavki za direktne korisnike i za indirektne korisnike sa kojima se to posebno ugovari; usaglašavanja opštih akata sa propisima koji daju ovlašćenja za donošenje opštih akata lokalnoj samoupravi; odgovorno je za zakonitost opštih akata čije nacrte priprema, a koje donosi Skupština grada; pruža stručnu pomoć strankama u ostvarivanju prava pred Gradskom upravom – iz delokruga rada odeljenja; vrši i druge poslove koje mu naloži načelnik Gradske uprave u okviru svog delokruga rada.

Načelnik Odeljenja: Danijela Jovanović, diplomirani ekonomista

Odeljenje za urbanizam, građevinske i komunalne imovinsko pravne i stambene poslove

Vrši poslove koji se odnose na pripremu, donošenje, evidentiranje i čuvanje planskih dokumenata i urbanističkih planova; izdavanje potvrde o usklađenosti urbanističkog projekta sa urbanističkim planom; izdavanje informacije o lokaciji i lokacijske dozvole; pripremu planova za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama; u građevinskoj oblasti vrši poslove koji se odnose na izdavanje odobrenja za gradnju, prijavu početka gradnje, pribavljanja potrebne saglasnosti, mišljenja i rešenja u ime i za račun investitora o njegovom trošku i obezbeđenje tehničkog pregleda i izdavanje upotrebne dozvole; predlaganje nacrta akata koje donose organi opštine iz imovinsko- pravne oblasti, oblasti urbanizma, građevinarstva i komunalno-stambene oblasti; neposredno sprovođenje propisa Skupštine grada u ovim oblastima; donošenje rešenja o rušenju objekata po zahtevu stranke; izdavanje rešenja za raskopavanje ulica, Odeljenje; određivanje javnog građevinskog zemljišta, davanje u zakup građevinskog zemljišta i prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta; zaštitu, očuvanje i evidenciju nepokretnosti Grada u skladu sa važećim propisima; upravljanje, korišćenje i raspolaganje nepokretnostima Grada; sprovođenje postupka eksproprijacije i komasacije; promet zemljišta i zgrada i druge imovinsko-pravne poverene poslove; prodaju stanova, obezbeđivanje stanova za potrebe organa Grada, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Grada i odlukama; pripremu nacrte propisa iz svoje oblasti; odnose sa skupštinom stanara i poslove iz stambene oblasti iz izvornog delokruga Grada; sprovođenje upravnog postupka za iseljenje bespravno usljenih lica iz stambenog i poslovnog prostora. Odeljenje vrši i poslove državne uprave koje Republika poveri Gradi. Pruža stručnu pomoć strankama u ostvarivanju prava pred Gradskom upravom – iz delokruga rada Odeljenja. Vrši i druge poslove koje mu naloži načelnik Gradske uprave u okviru svog delokruga rada.“

Načelnik odeljenja: Radisav Filipović, diplomirani pravnik

Odeljenje za privredu i društvene delatnosti

Priprema nacrt plana razvoja i strateške planove razvoja opštine i prati njihovu realizaciju; učestvuje u izradi projekata kojima se podstiče ekonomski razvoj; vrši izradu i implementaciju strateških dokumenata; vrši pripremu i implementaciju projekata za odabrane prioritete grada; vrši uspostavljanje sistema spremnosti projektne dokumentacije; vrši aktivnosti na jačanju kapaciteta lokalnih aktera koji se bave razvojnim pitanjima; vrši druge aktivnosti radi promocije Grada i privlačenja investicija; vrši poslove koji se odnose na: zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti zanatstva, turizma, ugostiteljstva i drugim privrednim oblastima od interesa za Grad; vrši poslove praćenje cena u komunalnim i drugim delatnostima za koje je nadležna Opština; vrši poslove koji se odnose na robne rezerve; vrši poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i zaštite građana i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nepogoda i poslove iz oblasti odbrane; vrši druge poslove u oblasti privrede koji budu utvrđeni kao poslovi Grada; prati i kontroliše prevoz putnika u linijskom saobraćaju, kontrolu prodaje karata u linijskom saobraćaju na gradskim i prigradskim linijama, van linijski prevoz putnika (taksi prevoz), uređuje režim i tehničko regulisanje saobraćaja i organizaciju saobraćaja; vrši nadzor nad radom javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad; prati donošenje planova i programa javnih preduzeća i njihovu realizaciju; obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na oblast: obrazovanja, kulture, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje, socijalne, boračke i invalidske zaštite i informisanja; obavlja poslove koji se odnose na održavanje veze sa Komesarijatom za izbeglice i druge poslove koji se odnose na status izbeglih, prognanih i interno raseljenih lica; vrši poslove koji se odnose na rodnu ravnopravnost; vrši poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine, prirode i vazduha i prirodnih dobara u Gradu, zaštitu od buke i vibracija, zaštitu od jonizirajućih i nejonizirajućih zračenja, zaštitu od opasnih i štetnih materija na području Grada i poslove pripreme i implementacije ekoloških akcionih planova; obavlja poslove koji se odnose na praćenje stanja i kretanja u ustanovama društvenih delatnosti iz oblasti zdravstvene zaštite i planiranja porodice, predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, sporta, društvene brige o deci i omladini, socijalne zaštite, učeničkog i studentskog standarda i kulture; vrši poslove koji se odnose na pripadnike nacionalnih manjina; obavlja stručne i administrativne poslove za budžetske fondove i druge vidove državne pomoći koje su u nadležnosti Grada; priprema nacrte propisa iz svoje oblasti. Odeljenje za privredu i društvene delarnosti vrši poslove i državne uprave u oblastima za koje je osnovano, a koje Republika poveri Gradu. Pruža stručnu pomoć strankama u ostvarivanju prava pred Gradskom upravom – iz delokruga rada Odeljenja. Vrši i druge poslove koje mu naloži načelnik Gradske uprave u okviru svog delokruga rada.

Načelnik Odeljenja: Nataša Pejčić, diplomirani ekonomista

Odeljenje za upravu i opšte poslove

Obavlja poslove koji se odnose na: unapređenje rada i modernizaciju poslova Gradske uprave, primenu zakona i drugih propisa o opštem upravnom postupku u Gradskoj upravi; obaveštavanje građane o ostvarivanju njihovih prava u Gradskoj upravi; za Skupštinu grada, gradonačelnika, Gradsku upravu i Gradsko pravobranilaštvo, sve ili pojedine poslove koji se odnose na: vođenje personalne evidencije i stručne poslove u vezi sa radnim odnosima; organizaciju rada pisarnice, organizaciju i koordinaciju rada gradskog uslužnog centra, korišćenje birotehničkih i drugih sredstava i opreme, informatike i AOP za potrebe organa grada; bezbednost i zaštitu zdravlja zaposlenih i na zaštitu od požara; korišćenje i održavanje zgrada i prostora i obezbeđenje drugih uslova rada za Gradsku upravu; sprovođenje postupaka javne nabavke i nabavke za potrebe Skupštine grada, gradonačelnika, Gradskog veća i Gradske uprave; obezbeđivanje racionalnog korišćenja poslovnog prostora; prevoz motornim vozilima i druge servisne usluge; dostavu građanima putem kurirske službe; vođenja biračkih spiskova; izdavanje radnih knjižica i vođenja registra o izdatim radnim knjižicama; rešavanje u upravnom postupku, ako propisima nije određeno koji je organ uprave stvarno nadležan za rešavanje u određenoj upravnoj stvari. Za izvršavanje određenih poslova iz izvorne nadležnosti grada, kao i poverenih poslova državne uprave i stvaranje uslova da se ti poslovi obavljaju efikasnije i bliže mestu stanovanja i rada građana na teritoriji naseljenih mesta obrazuju se mesne kancelarije. Mesne kancelarije se obrazuju za sledeća područja: Mesna kancelarija Brestovac, za naseljeno mesto Brestovac; Mesna kancelarija Bučje, za naseljeno mesto Bučje; Mesna kancelarija Gornjane, za naseljeno mesto Gornjane; Mesna kancelarija Donja Bela Reka, za naseljeno mesto Donja Bela Reka; Mesna kancelarija Zlot, za naseljeno mesto Zlot; Mesna kancelarija Krivelj, za naseljeno mesto Krivelj; Mesna kancelarija Luka, za naseljeno mesto Luka i Topla; Mesna kancelarija Metovnica, za naseljeno mesto Metovnica; Mesna kancelarija Oštrelj, za naseljeno mesto Oštrelj; Mesna kancelarija Slatina, za naseljeno mesto Slatina; Mesna kancelarija Tanda, za naseljeno mesto Tanda; Mesna kancelarija Šarbanovac, za naseljeno mesto Šarbanovac. Poslovi mesne kancelarije za grad Bor obavljaju se u sedištu Gradske uprave. Mesna kancelarija vrši poslove koji se odnose na lična stanja građana, vođenja matičnih knjiga, izdavanja izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, praćenja biračkih spiskova, overu popisa, prepisa i rukopisa, obavlja administrativno-tehnničke i druge poslove oko zborova građana koje organizuje gradonačelnik ili predsednik Skupštine grada i dr. U mesnim kancelarijama mogu se obavljati određeni poslovi za druge organe, organizacije i ustanove na osnovu ugovora koji zaključuje gradonačelnik sa predstavnikom organa, organizacija i ustanova za koje obavljaju poslove. Mesne kancelarije mogu vršiti administrativne poslove za seoske mesne zajednice u Gradu, koje nemaju sekretara mesne zajednice, na osnovu rešenja načelnika Gradske uprave. Mesne kancelarije vrše određene poslove za potrebe mesne zajednice koje im na osnovu dogovora sa savetom mesne zajednice poveri Skupština grada. Vrši i druge poslove koje mu naloži načelnik Gradske uprave u okviru svog delokruga rada.

Zam načelnika Odeljenja: Novica Marelj, diplomirani ekonomista

Odeljenje za inspekcijske poslove

Obavlja poslove komunalne, saobraćajne, građevinske, inspekcije zaštite životne sredine, prosvetne inspekcije, budžetske inspekcije, kao i poslove drugih inspekcija koje Republika poveri Gradu. Priprema nacrte propisa iz svoje oblasti. Sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u skladu sa zakonom, kao i proveru zakonitog korišćenja stanova i zajedničkih prostorija i o tome obaveštava nadležne organe; sprovodi izvršni postupak za Gradsku upravu. Pruža stručnu pomoć strankama u ostvarivanju prava pred Gradskom upravom – iz delokruga rada odeljenja. Vrši i druge poslove koje mu naloži načelnik Gradske uprave u okviru svog Obavlja poslove koji se odnose na: poslove komunalne, saobraćajne, građevinske, inspekcije zaštite životne sredine, prosvetne inspekcije, budžetske inspekcije, kao i poslove drugih inspekcija koje Republika poveri Gradu. Priprema nacrte propisa iz svoje oblasti.

Načelnik Odeljenja: Slobodan Stojičevski, dipl. inž. mašinstva

Odeljenje lokalne poreske administracije

Pri ovom odeljenju izvršavaju se poslovi u vezi izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, i to: prijem, obrada, kontrola i unos podataka iz poreskih prijava, utvrđivanje rešenjem obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za koje nije propisano da ih sam poreski obveznik utvrđuje (samooporezivanje), evidentiranja utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu lokalne poreske administracije u skladu sa propisima, knjiženje izvršenih uplata po osnovu lokalnih javnih prihoda, poslovi kancelarijske i terenske poreske kontrole zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze koje se utvrđuju rešenjem lokalne poreske administracije, poslovi obezbeđenja naplate poreske obaveze, poslovi redovne i prinudne naplate, odlaganja plaćanja poreskog duga, pokretanja postupka stečaja, podnošenje zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka, dostavljanja izveštaja sa dokazima Poreskoj policiji kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno poresko krivično delo, poslovi prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama poreskih obveznika, vođenje ponovnog postupka po poništenim upravnim aktima, poslovi pružanja pravne pomoći nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave i drugim poreskim odeljenjima lokalne poreske administracije, poslovi vođenja jedinstvenog poreskog knjigovodstva za lokalne javne prihode, primene jedinstvenih standarda, definicija, klasifikacija i nomenklatura kodiranja podataka i tehniku obrade u skladu sa jedinstvenim inforamcionim sistemom za lokalne javne prihode, poslovi primene metodoloških uputstava za jednoobraznu primenu propisa iz oblasti lokalnih javnih prihoda, poslovi čuvanja službene tajne u poreskom postupku, poslovi u vezi povraćaja više ili pogrešno naplaćenih lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja, poslovi davanja bespalatnih informacija o poreskim propisima iz kojih proizilazi poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda (servis poreskih obveznika), poslovi u vezi produženja roka za podnošenje poreskih prijava, poslovi izdavanja uverenja i potvrda u vezi lokalnih javnih prihoda, poslovi izveštavanja lokalne samouprave i Poreske uprave u vezi lokalnih javnih prihoda i drugi poslovi iz delokruga lokalne poreske administracije. Pruža stručnu pomoć strankama u ostvarivanju prava pred Gradskom upravom – iz delokruga rada odeljenja. Vrši i druge poslove koje mu naloži načelnik Gradske uprave u okviru svog delokruga rada.

Načelnik Odeljenja: Milena Strojić, diplomirani pravnik

Služba za skupštinske poslove

Obavlja poslove koji se odnose na: stručne i organizacione poslove za Skupštinu grada i njenih radnih tela, gradonačelnika i radnih tela koja on obrazuje (imenuje) i Gradsko veće, a koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama, arhiviranje, čuvanje izvornih dokumenata, izradu zapisnika i vođenje evidencije o održanim sednicama, predstavkama i pritužbama građana, izboru, imenovanjima i odlikovanjima; davanje pravnih mišljenja i obavljanje normativno-pravnih poslova za potrebe predsednika Skupštine i odbornika, gradonačelnika i Gradskog veća, a koji nisu u nadležnosti odeljenja Gradske uprave, kao i u vezi sa drugim pitanjima funkcionisanja sistema lokalne samouprave u Gradu, uključujući i poslove za mesne zajednice; vrši stručne i organizacione poslove u oblasti informisanja za Skupštinu, gradonačelnika, Opštinsko veće i Gradsku upravu, o stavovima i mišljenjima koja se iznose u javnost povodom donetih gradskih akata, informisanje odbornika u Skupštini; obezbeđivanje uslova za rad akreditovanih novinara u Skupštini; informativno-propagandnu aktivnost i druge stručne poslove u oblasti informisanja; poslovi izrade programa za automatsku obradu podataka; obavljanja i poslova protokola za potrebe organa Grada i Gradske uprave; obavlja poslove umnožavanja materijala za potrebe organa Grada.

Načelnik službe: Slobodan Badža, diplomirani pravnik