Gradsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcije Gradonačelnika i Skupštine grada i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom gradske uprave.

Gradsko veće bira Skupština grada na predlog Gradonačelnika, na period od četiri godine i ono utvrđuje predlog odluke o budžetu grada, vrši nadzor nad radom gradske uprave, poništava ili ukida akte gradske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi skupština grada, rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga grada.

Gradsko veće Bor broji 9 članova, njime predsedava Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.

Članovi Gradskog veća i njihova zaduženja:

  1. Boban Janošević, za oblast ruralnog razvoja
  2. Ljubiša Repeđić, za oblast poljoprivrede
  3. Danijel Aleksić, za oblast vanredne situacije
  4. Dobrica Đurić, za oblast socijalne zaštite i društvene brige o deci
  5. Tamara Paunović, za oblast obrazovanja
  6. Milena Stanojković Kožović, za oblast kulture i informisanja
  7. Igor Janković, za oblast sporta
  8. Srećko Zdravković, za oblast omladine i projekte

Kontakt: Gradsko veće
Grad Bor, Moše Pijade 3, 19210 Bor
tel: 030/427-313
e-mail: vece@bor.rs