Градско веће је орган који усклађује остваривање функције Градоначелника и Скупштине града и врши контролно-надзорну функцију над радом градске управе.

Градско веће бира Скупштина града на предлог Градоначелника, на период од четири године и оно утврђује предлог одлуке о буџету града, врши надзор над радом градске управе, поништава или укида акте градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси скупштина града, решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга града.

Градско веће Бор броји 9 чланова, њиме председава Градоначелник Бора Александар Миликић.

Чланови Градског већа и њихова задужења:

  1. Бобан Јаношевић, за област руралног развоја
  2. Љубиша Репеђић, за област пољопривреде
  3. Данијел Алексић, за област ванредне ситуације
  4. Добрица Ђурић, за област социјалне заштите и друштвене бриге о деци
  5. Тамара Пауновић, за област образовања
  6. Милена Станојковић Кожовић, за област културе и информисања
  7. Игор Јанковић, за област спорта
  8. Срећко Здравковић, за област омладине и пројекте

Контакт: Градско веће
Град Бор, Мошe Пијаде 3, 19210 Бор
тел: 030/427-313
е-mail: vece@bor.rs

Промени величину фонта
Контраст