Списак захтева који се подносе у Oдељењу за привреду и друштвене делатности – Одсек за привреду :

САОБРАЋАЈ

– Захтев за издавање  – преузимање допунске табле за такси возила

– Захтев за стављање на листу чекања за делатност такси превоза

 

ТУРИЗАМ

– Захтев за одређивање категорије куће, апартмана и собе

– Захтев за издавање ознаке за категорију соба за изнајмљивање, куће или стана за одмор

 

ПОЉОПРИВРЕДА И ВОДОПРИВРЕДА

– Захтев за утврђивање ослобађања плаћања накнаде за промену намене обрадивог  пољопривредног земљишта

– Захтев за субвенционисање вештачког осемењавања говеда

– Захтев за одређивање износа накнаде за промену намене обрадивог  пољопривредног земљишта и коришћења у непољопривредне сврхе

– Захтев за издавање потврде да од Града Бора није примио средства/субвенције, односно, да нема захтев пред Општинском управом Бор за субвенционисање куповине пољопривредне опреме

– Захтеви за издавање водних услова, сагласности и дозвола су прописани стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине и могу се преузети са интернет странице Републичке дирекције за воде или у Градској управи Бор –  канцеларија бр.64.

 

УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

– Потребна документација за – Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства  за потребе остваривања права на  ученичке/студенске стипендије/кредите и смештаја у ученичке / студентске домове.

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ХЕМИКАЛИЈЕ

– Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опсаних хемикалија

– Захтев за издавање/продужење дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

– Захтев за издавање дозволе за складиштење,третман и /или одлагање отпада

– Захтев за издавање дозволе за сакупљање и/или транспорт инертног и неопасног отпада

– Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање,транспорт и складиштење инертног и неопасног отпада

– Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављање дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада и механичку припрему неопасног отпада за транспорт на територију Града Бора

– Захтев за издавање измењене дозволе за сакупљање, транспорт, третман односно складиштење, поново коришћење и одлагање инертног и неопасног отпада или измењене  интегралне дозволе за обављање више делатности једног оператера на територији Града Бора

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

– Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину

– Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта

– Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања пројекта на животну средину

– Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта

Промени величину фонта
Контраст